Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

Personer som är i behov av att ändra sina levnadsvanor kan inte alltid klara detta själva och behöver därför stöd i denna förändring. För att hitta den egna motivationen till förändring kan det behövas olika former av stöd. Det handlar om att stötta en beteendeförändring där forskningen idag styrker att täta kontakter ökar framgången. Idag har man endast fysiska möten som man vill hitta ett komplement till. Kan en digital lösning hjälpa processen framåt?

Ohälsosamma levnadsvanor leder till stora kostnader för samhället. Vi vet idag att det finns stora olikheter när det gäller befolkningens hälsa, både nationellt och regionalt. I socioekonomiskt svagare grupper är ohälsotalen högre än i grupper med högre utbildningsnivå och inkomst.

Målformulering

30 % av de som kommit på ett första hälsosamtal uppger att man ökat sin tid av vardagsmotion och minskat den stillasittande tiden. 50 % upplever sin hälsa som bättre vid ett uppföljande samtal 6-12 månader efter det första.

Målet är att öka dessa siffror:

30 % skall bli 50 % (andelen personer som har ökat sin tid av vardagsmotion och minskat den stilla sittande tiden)

50 % skall bli 75 % (andelen personer som upplever sin hälsa som bättre vid ett uppföljande samtal)

Problemformulering

Situationen leder till ökade kostnader och resursbehov för samhället, i synnerhet inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg. I vissa fall innebär detta även en för tidig död i befolkningen.

Behovsägare

Friskvården i Värmland

Typ av case

Designprojekt inom ramen för DigitalWell