Invalsprocessen

I DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Anställda i offentlig sektor i Värmland och Dalarna kan lämna förslag på utmaningar för DigitalWell att lösa. Förslagen passerar en invalsprocess innan de blir en del av DigitalWell. I invalsprocessen utreder vi att behoven och utmaningarna ligger inom ramen för vad projektet ska hantera, identifierar vilka aktörer som behöver bidra och gör en bedömning av grundförutsättningarna för att det ska kunna bli en lyckad process via en riskanalys.

 

 

Problembeskrivning
Första delen av invalsprocessen innebär att ”behovsägaren” – den person som ser eller upplever ett behov – formulerar detta i projektets ”inlämningsformulär” utifrån några givna frågeställningar.

Första urval – checklista
För att gå vidare i processen behöver behovet möta projektkriterierna* vilket ses över i en checklista. Detta ses över av en beredningsgrupp, som representerar näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Analysfas
De utmaningar som passerar checklistan går vidare till en analysfas som ska tydliggöra problemformulering, problemavgränsning och målbild samt utreda organisationens förutsättningar att arbeta med utmaningen. Vi skapar även en värdestjärna som visar vilka aktörer som berörs av problembilden och borde delta i arbetet.

• RM1 – Riskanalys och möjlighetsanalys
Innan ett invalsbeslut tas genomförs en risk- och möjlighetsanalys.

• Invalsbeslut
Blir beslutet att ta utmaningen vidare, påbörjas designprocessen och caset blir då en del av projektet. Läs mer om processens delar här.

 

* Detta innebär att behovet måste gå att förstå och vara utbrett hos de tänkta användarna, samt att det är troligt att en lösning kan ha ett hållbarhetsperspektiv, bidra till jämställdhet/jämlikhet, ha forskningsrelevans, kan bli kommersiellt gångbart, vara digital, öka användarens egenförmåga och frigöra resurser hos behovsorganisationen.