Vi löser samhällsutmaningar tillsammans

Genom samverkan kan akademi, näringsliv, samhälle och offentlig sektor ta ett grepp om en av de största samhällsutmaningarna vi har. En annan användning av offentliga resurser krävs för att hantera utmaningar i form av en åldrande befolkning, där färre ska försörja fler och för att möta ökande förväntningar på tillgänglighet inom välfärden. Utifrån de förutsättningarna finns det behov av att utveckla och implementera innovativa, digitala lösningar för att erbjuda viktiga samhällstjänster av hög kvalitet på ett resurseffektivt och användarvänligt sätt. Digital teknologi kan här öka förmågan för den enskilda att göra mer själv och och stödja kontakten mellan den enskilde och välfärden. Utgångspunkten i DigitalWell är att designa nya tjänster utifrån faktiska användarbehov, med ökad egenförmåga för individen i centrum. Här kan vi utifrån våra styrkeområden i Värmland göra skillnad.

 

Därför behövs DigitalWell

Det har hittills varit få små och medelstora företag som deltar i utvecklingsprojekt med offentlig sektor. Det  innebär både förlorade affärsmöjligheter för företagen och färre innovativa lösningar för den offentliga sektorn. Viktiga orsaker till detta har identifierats inför projektet:

 • det saknas en mötesarena där företag kan utveckla, testa och verifiera utmaningsdriven innovation, tillsammans med forskning och offentlig sektor.
 • det saknas också effektiva strukturer och processer för gemensamt utvecklingsarbete
 • det traditionella sättet att upphandla och införa ny teknik upplevs som en begränsning för innovation, både av offentlig sektor och företagen.
 • nya digitala tjänster misslyckas alltför ofta pga att de inte har utvecklats med systematisk användar-/medborgarinvolvering.
 • nya digitala tjänster har också ofta misslyckats vad gäller att kombinera användarvänlighet med datasäkerhet
 • det är också vanligt med bristande interoperabilitet (dels vad gäller att fungera tillsammans med befintliga IT-system, men också i skärningspunkter mellan yrkesgrupper eller samverkan mellan olika aktörer) i offentlig sektors miljö.
 • det saknas också en systematisk omvärldsbevakning och kunskapsutbyte med andra regioner och länder.

 

En mötesarena för framtidens digitala välfärdstjänster

Inom DigitalWell drivs fyra delområden, för att underlätta samverkan runt nya digitala välfärdstjänster.

 1. Vi etablerar en öppen innovationsmiljö som utgör en mötesplats, underlättar samverkan och skapar förståelse mellan olika aktörer. Innovationsmiljön öppnar även verklighetsnära testmöjligheter för näringslivet.
 2. Vi etablerar och utvärderar processer och metoder för samverkan runt användarcentrerad utveckling. Processen ska överbrygga det så kallade ”innovationsgapet” och sträcker sig hela vägen från behov till en lösning som kan fungera i sitt sammanhang. DigitalWell kan också erbjuda stödtjänster för företag som vill utveckla nya digitala välfärdslösningar.
 3. Utifrån faktiska utmaningar i offentlig sektor processleder vi case. Processledningen samordnar samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv hela vägen från behov till implementerings- och kommersialiseringsbar lösning. Samtidigt verifieras metoderna och processerna.
 4. Vi strukturerar omvärldsbevakning och kunskapsytbyten inom området.

Läs mer om hur vi bidrar till en hållbar framtid

 

En långsiktig satsning som skapar tillväxtförutsättningar

DigitalWell drivs av Stiftelsen Compare i Karlstad, Värmland. En av Compares viktigaste uppgifter är att stimulera samverkan mellan olika aktörer i syfte att skapa tillväxtförutsättningar för regionens ICT-sektor. DigitalWell ska skapa nationell och internationell lyskraft som lockar nya företag att etablera sig här. Det ska få entreprenörer att satsa på att starta nya företag inom området digitala välfärdstjänster och att befintliga företag utvecklar nya produkter och tjänster inom området.

I projektets start handlar det om ett samarbete mellan Compare, Karlstads kommun, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Region Värmland, Landstinget i Dalarna, Region Dalarna, Friskvården i Värmland, Almi samt Tieto. Framöver involverar vi också fler företag och organisationer i de konkreta innovationsprojekt som kommer att drivas.

DigitalWell är en EU- finansierad satsning.