DigitalWell och Agenda 2030

DigitalWell bidrar aktivt till flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Här berättar vi hur vi arbetar för en hållbar utveckling.

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

En allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk säkerställer hälsosamma liv och främjar välbefinnande för alla i alla åldrar. För att möta behoven finns ett allt större behov av att kunna leverera hög tillgänglighet samtidigt med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi bidrar genom att skapa nya tjänster som ökar tillgängligheten och där tekniken kan bidra till att möta individuella förutsättningar.

5. Jämställdhet

Ökad användning av gynnsam teknik, i synnerhet ICT, kan främja kvinnors egenmakt. Vi bidrar med att skapa nya digitala lösningar för välfärden. Genom en jämställd användarinvolvering säkerställer vi att nya tjänster möter behov hos både män och kvinnor. Genom värdeskapande lösningar förväntas vi bidra till större intresse hos kvinnor att utveckla digitala tjänster och ökad jämställdhet i ICT-branschen.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk trygghet

Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap utgör en grundpelare för tillväxt som hela samhället deltar i. Högre ekonomisk produktivitet uppnås genom teknisk uppgradering och innovation i sektorer med högt hög arbetsintensitet. Vi bidrar till att näringslivet, den personalintensiva offentliga sektorn, och akademin samverkar i utvecklingen av nya digitala välfärdstjänster.

9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Utbyggnad av tillförlitlig, hållbar infrastruktur av hög kvalitet stödjer ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla. Offentlig sektor ser möjligheter att öka tillgängligheten med hjälp av ökad digitalisering – och samtidigt leverera hög kvalitet kostnadseffektivt. Vi bidrar genom att utveckla processerna och skapa innovationsinfrastrukturen för framtidens digitala välfärdstjänster.

10. Minskad ojämlikhet

Med rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa och livskvalitet, även för människor med begränsade resurser motverkas de ökande hälsoskillnaderna. Vi bidrar genom att öka tillgängligheten i välfärden med nya digitala lösningar som sätter individens behov i fokus och ökar förmågan att göra mer saker själv, oberoende av tid och plats.

16. Fredliga inkluderade samhällen

Vi bidrar till att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagarbaserat och representativt beslutsfattande. Genom en öppen innovationsmiljö och användarinvolvering i hela utvecklingsprocessen formas nya tjänster i välfärden som inkluderar och skapar värde för alla.