Traditionellt har innovation handlat om utveckla nya produkter och tjänster internt och sedan ta dem till marknaden. Begreppet open innovation eller öppen innovation har fått lite olika betydelser. Utgångspunkten kan både vara en affärsrelation eller mer av karaktären kreativt och kravlöst samarbete. Synen på immaterialrättsligt skiljer därmed.

Sammantaget betyder öppen innovation att samverka utanför den egna organisationen i utvecklingsarbetet. Dagens komplexa produkter och tjänster kräver ofta ett ökat samarbete för att kunna nå markanden. Är samarbetets partners tilltänkta kunder eller användare pratar man om användardriven innovation. Detta har visat sig leverera mest resultat.

Modellen för öppen innovation kan liknas vid en tratt med inkommande idéer. Tratten smalnar av mot mitten och slutet för att sedan leverera en produkt eller tjänst. I en öppen innovationsmiljö har hål tillförts längs hela tratten där idéer, erfarenheter, kompetens tas emot och nya målområden kan uppstå. Med andra ord öppnar organisationer upp möjligheten att även ta emot idéer, kunskap och erfarenheter som kommer utifrån. Detta ökar möjligheterna att tillvarata potentialen av den idé som utvecklats. På samma sätt öppnas nya kanaler till marknaden, vilket kan ge idéer som i annat fall hade lagts åt sidan möjligheten att lyckas utanför den egna organisationen.

Nya affärsmodeller som licensiering, samriskföretag och spinn off-produkter kan uppstå som en konsekvens av att nya idéer hamnar utanför den egna organisationen. När en organisation bjuder in till samskapande öppen innovation som en del av en affärsrelation är det ofta heller inga problem att reglera immaterialla rättigheter, utan det ses som ett nödvändigt verktyg.

Ibland är utgångspunkten för öppen innovation istället om att släppa ägandekrav på nya idéer och  enbart stimulera att så många nya idéer som möjligt genereras (och värderas) i samarbete med andra.  Här kan de immaterialrättsliga frågorna ofta bli mer komplexa och inte sällan finns en motvilja att använda immateriella rättigheter som ett sätt att kontrollera användandet av resultatet från ett intellektuellt gemensamt arbete. Ändå är det viktigt att alla parter är införstådda med vad deltagande i samarbetet innebär.

Hur kan du då använda dig av öppen innovation på ett säkert och framgångsrikt sätt? PRV och Rise definierar och förklarar begreppet i denna webinar. 

 

Öppen innovation i DigitalWell

Inom DigitalWell använder vi modeller för öppen innovation och framförallt användardriven innovation i vårt arbetssätt. Det gör vi genom att utgå från faktiska behov och låta många aktörer från olika verksamhetsområden delta i utvecklingsarbetet. Vi jobbar enligt Quadruple Helix modellen; där offentlig sektor, näringsliv, forskning och civilsamhället samverkar för att skapa långsiktiga, innovativa lösningar. Deltagande sker i alla faser genom att få möjlighet att bidra med behov, idéer och lösningar.

Läs mer om våra processer och metoder.