Vi erbjuder stödtjänster som kan hjälpa dig att ta ditt koncept till tjänst/produkt, redo för kommersialisering och implementering. Några av tjänsterna kräver att du är verksam inom Värmland eller Dalarna. 

Vad vi kan erbjuda beror på hur långt du kommit i din process, om du driver företag eller är privatperson. Gemensamt för alla stödtjänster är att du behöver ansöka för dem hos processledare inom DigitalWell som gör en första bedömning av din idé. Läs nedan under den rubrik som är aktuell för dig. 

Kontakta oss

 

Det här kan vi hjälpa dig med

Kontaktvägar till offentlig sektor stödtjänster

Börja gärna med att själv se om din idé matchar något av de case vi redan arbetar med, då det redan finns ett uttryckt intresse från offentlig sektor att hitta nya lösningar för dessa.
Projektet DigitalWell erbjuder också möjligheten för idébärare och entreprenörer att få kontakt med offentlig sektor för att pröva sina tänkta produkter eller tjänster. Här finns möjligheten att få presentera sin idé för relevanta mottagare inom Region Värmland och Karlstads Kommun.
Dessa består i första hand av den beredningsgrupp som finns etablerad i samband med inval av case. Idébäraren får då chans till feedback, både om den är intressant att jobba vidare med, men kan även ges chansen att vidareutveckla idén för att passa mottagande organisation.

Behöver du rådgivning för att komma vidare med din idé?

Vi samarbetar även med Almi Företagspartner som har erfarna rådgivare för att utveckla din idé. Kontakta våra processledare för mer information om detta.

Stödtjänsterna här kan vara lämpliga för dig som landat i ett koncept och om du kan svara “ja” på de flesta av punkterna nedan.

Marknaden

Det finns en väl genomarbetad lista över alternativa lösningar på marknaden.
Det finns ett verifierat behov och en verifierad marknad.
Det finns inga uppenbara marknadshinder.
Möjliga kanaler för att få ut lösningen på marknaden är identifierade.
Erbjudandet
Det är sannolikt att det går att tillverka och leverera erbjudandet.
Prisbilden verkar realistisk.
Lösningen verkar vara ny för marknaden eller ny för världen.
Det är sannolikt att erbjudandet skapar större värde än befintliga erbjudanden
Det finns en visualisering eller modell

Verksamheten

Affärspotentialen är identifierad och stor.
Det finns tillväxtpotential och skalbarhet.
Konceptet är socialt och miljömässigt hållbart.
Det finns kompetenser med tid att genomföra innovationsprojektet.
Det är trovärdigt att resurser/finansiering finns eller förväntas kunna erhållas.

Mentorprogram

När din idé har kommit så pass långt att den har formaliserats som ett tydligt koncept kan vi erbjuda möjligheten till att ta del av Almi Företagspartners mentorprogram i 6 månader. Din mentor blir då vår samarbetspartner Tieto. Företaget har stor erfarenhet att arbeta med offentlig sektor och med välfärdsteknik. Inom programmet finns även möjlighet att ta del av olika kunskapshöjande seminarier. Mentorskapet följer Almi Företagspartners sekretess- och matchningsavtal. Mentorskapet riktar sig till dig som är verksam i Värmland eller Dalarna och är en del av ”mentor start”.

Såhär säger Tieto om mentorprogrammet:

“Som representanter för Tieto är vi stolta att stötta DigitalWell som mentorer. Tieto kör kontinuerligt olika slags innovationsprogram där vi fokuserar på olika utvecklingsområden inom våra expertområden. DigitalWell’s arbete och mål passar väldigt bra in med vår strategi om att skapa ett smartare samhälle och vi tror att detta mentorprogram kommer att skapa mervärde i vår samverkan med DigitalWell.”

Prototypstöd

Vid detta stadie finns även möjlighet att få stöd för att utveckla och testa prototyper och lösningar. Denna bedömning görs av projektet med parter. Om denna stödtjänst blir aktuell tar en processledare från DigitalWell fram ett avtal för beställning för prototypstödet i fråga. Exempel på prototypstöd kan vara systemutveckling, användardesign, arkitektur, grafisk design, säkerhet eller infrastruktur.

Krav och förutsättningar

Du kan få tillgång till kunskap om vilka krav och förutsättningar som kommer ställas på din lösning. Här menas kunskap om bland annat integrationer, interoperabilitet, legala villkor, GDPR och upphandlingar. Det finns att antal aspekter att ta hänsyn till vid implementation och introduktion av produkter och tjänster mot offentlig marknad. En tidig genomlysning av aspekter att ta hänsyn till vid implementation och introduktion kan förutse viktiga steg i utvecklingsprocessen för entreprenören. För att kunna ta hänsyn till dessa tidigt i entreprenörens affärsplanering erbjuds en genomlysningstjänst som analyserar produkten/koncepten i sitt sammanhang, gentemot checklista och primärt utifrån aspekterna:
Användbarhet: användarvänlighet, funktionalitet och prestanda
Interoperabilitet: teknisk, semantisk, juridisk, verksamhetsmässig
Lagar och förordningar: legala krav som ställs på produkt/koncept, direktiv att beakta
Informationssäkerhet: tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet

Inom ramen för projektet DigitalWell så erbjuder Region Värmland och Karlstads kommun möjlighet att testa olika typer av produkter och tjänster i autentiska miljöer, så kallade testbäddar. För att få tillgång till testbäddar behöver produkten eller tjänsten ha valts in i projektet, antingen som ett behovs-genererat case eller som ett idé-genererat case utifrån den invalsprocess som är gällande i projektet.
De lösningar som testas kan vara produkter eller tjänster men gemensamt är att de ska ha ett digitalt upplägg. Testbäddar kan vara både fysiska och digitala.

Fysiska testbäddar
∙ Testlägenheten (äldreboende i hemmiljö)
∙ Avdelning i sjukhusmiljö eller kommunal vårdform

Digitala testbäddar
Testmiljöer inom landsting eller kommun där anonymiserade data finns tillgänglig för att testa olika typer av produkter eller tjänster
Integrationsplattformar av externa leverantörer som möjliggör tester för externa enheter med åtkomst till interna miljöer inom kommun och landsting.

Hur får man tillgång till testbäddarna?

För att få tillgång till testbäddarna krävs det att några grundläggande villkor är uppfyllda:
Behovet är invalt som ett identifierat behov via invalsprocessen i DigitalWell
Behovet har genererat en lösning som ska testas i någon av testbäddstyperna beskrivna ovan.
Idén som består av en digital tjänst eller produkt har prövats inom Almis invalskriterier och passerat vidare till projektet
Offentlig sektor har godkänt att idéägare uppfyller dess krav för att få tillgång till testbäddar

Visningsmiljöer

Inom Karlstads kommun finns det möjlighet att få tillgång till visningsmiljöer för smarta lösningar och välfärdsteknik. Det finns idag två visningsmiljöer där man kan hitta både teknik och andra smarta lösningar som underlättar vardagen vid måltid, förflyttning, hygien och påklädning, kommunikation, matlagning och andra vardagliga aktiviteter. Som besökare har du möjlighet se och prova dessa produkter.
De söker alltid efter fler lösningar till sina visningsmiljöer. Tror du att din tjänst/produkt skulle passa här? Kontakta en av våra processledare!