Pågående case

Tillsammans utvecklar vi lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Vi tar oss an utmaningar från den offentliga sektorn i Värmland och Dalarna. Här kan du läsa om de utmaningar och behov som vi jobbar med just nu för att öka digitaliseringen inom välfärden.

Mer tillgänglig välfärdsteknik

Äldre personer som söker sig till kommuner för att få stöd kring välfärdsteknik upplever idag att det är svårt att få individanpassad hjälp. Hur skulle en digital lösning göra utbudet av välfärdsteknik tillgängligt för äldre i Dalarna?

Läs mer

Digitalt förändringsstöd

Personer som är i behov av att ändra sina levnadsvanor kan inte alltid klara detta själva och behöver därför stöd i denna förändring. Det handlar om att stötta en beteendeförändring där forskningen idag styrker att täta kontakter ökar framgången.

Läs mer

Att hitta rätt

Patienter och anhöriga upplever att det är svårt att hitta inne på CSK och andra enheter i länet. Hur kan vi ta fram ett digitalt komplement till skyltning, så att alla patienter kan känna sig förberedda och trygga inför sitt besök?

Läs mer

Vägledning i staden

Personer med kognitiva svårigheter har inte alltid förmågan att ta emot information, vägledning och stöd som den är utformad i staden idag. Hur kan vi erbjuda stöd för vägledning i staden för dessa användare?

Läs mer

InforCare

Vård som utförs av anhöriga och andra frivilliga ökar. Det innebär risker för ökad ojämlikhet, ökade sjukskrivningar, ökad börda och sämre ekonomi för anhöriga. Hur kan vi synliggöra och stärka de anhörigas position i samhället och inom vården?

Läs mer

BEHOV & UTMANINGAR I OFFENTLIG SEKTOR

Jobbar du inom offentlig sektor och har förslag på utmaningar eller behov som vi tillsammans kan ta oss an DigitalWell?

Läs mer