Villkor för deltagande i DigitalWell

DigitalWell är ett EU-finansierat samverkansprojekt som förenar företag, forskning och offentlig sektor i Värmland och Dalarna. Stödmottagare och projektägare för DigitalWell är Stiftelsen Compare Karlstad Competence Arena, 874001-3894 (”Compare”).

Målet är att etablera en innovationsmiljö med strukturerade processer, där företag, forskning och offentlig sektor arbetar tillsammans med användare för att identifiera, utveckla, testa och verifiera framtidens digitala välfärdstjänster utifrån identifierade behov. Projektets huvudaktivitet är att utifrån faktiska utmaningar i offentlig sektor processleda denna samverkan fram till kommersialiseringsbara och implementeringsbara lösningar. En tidig del av detta arbete (designprocessen) består av att säkerställa behovet och ta fram lösningsförslag som möter det identifierade behovet. Under designprocessen, som kan ske genom fysiska träffar eller i digital form mellan företrädare för berörda parter (”deltagare”), delas information och idéer mellan flera parter och deltagare. Resultatet av designprocessen kan även komma att ligga till grund för framtida offentliga upphandlingar eller på annat sätt spridas av projektet.

För att kunna uppfylla målet med DigitalWell är det av avgörande betydelse att deltagaren är införstådd med att:

• informationen som deltagaren delar med sig av är fri för övriga deltagare att använda och omfattas därmed inte av sekretess till följd av avtal som deltagaren ingått eller som följer av lag.

• informationen som deltagaren tar del av är fri för alla deltagare att använda.

• deltagaren i och med godkännandet av dessa villkor avstår från alla anspråk avseende äganderätt, namngivningsrätt och ersättning till varje idé, verk, uppfinning, design eller annan immateriell rättighet (”Resultat”) som deltagaren själv eller tillsammans med andra deltagare skapar eller ger upphov till under designprocessen.

• deltagande i mötet inte medför någon skyldighet för deltagare (eller den organisation som denne representerar) att:

 a)  fortsättningsvis bidra till utvecklandet av Resultat;

 b)  köpa/upphandla tjänster baserade på Resultat som utvecklats av annan deltagare eller
organisation som sådan deltagare representerar (deltagare från näringsliv garanteras således ingen affär).

• deltagarens personuppgifter kommer att behandlas av Compare för att efterkomma de krav som ställs på Compare i egenskap av stödmottagare och att personuppgifterna kommer att behandlas så länge denne skyldighet består. Denna skyldighet medför personuppgifterna. måste lagras under den tid som krävs enligt gällande rätt, f.n. fram till det årsskifte som infaller tio år efter att Compare som stödmottagare har fått beslut om slututbetalning för projektet. De handlingar som Compare är skyldiga inge i samband med redovisning av projektet omfattas av offentlighetsprincipen.

Compare kan vid fysiska träffar under designprocessen komma att ta fotografier för publicering på webb, sociala medier, nyhetsbrev, trycksaker och för att efterkomma krav som ställs på Compare i egenskap av stödmottagare. Samtycke inhämtas i samband med inbjudan eller med separat samtyckesblankett vid genomförandet av mötet.